Opzegformulier lidmaatschap

Ondergetekende wenst het lidmaatschap van de voetbalvereniging Emmen op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn.

Bij tussentijdse opzegging is contributie verschuldigd tot en met 30 juni van het lopende seizoen. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan op schriftelijk verzoek en met reden omkleed, afwijken. Opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden.

Tevens krijgt u, indien akkoord, een schriftelijke bevestiging van uw opzegging.

  Voor akkoord

  Handtekening lid
  [signature* lid]

  Handtekening ouder/verzorger
  [signature* ouder]

  Delen